Наши амбалажи

0.905 мл – Бисер Масло

– Бисер Масло

4.750л – Бисер Масло

– Бисер Масло

10л – Бисер Масло

Видео реклами

Видео реклама за нашето масло Бисер!

Производство

 • Суровина

  Суровото сончогледово масло што доаѓа во нашата фабрика е пресувано од целото зрно на сончоглед. Суровината што ја користиме ја набавуваме од постајани добавувачи кои гарантираат за квалитетот и безбедноста на суровината.

 • Преработка

  Преработката на суровината и добивањето на готовото масло БИСЕР се состои од неколку чекори :
  дегумирање, неутрализација, сушење и белење, винтеризација и деодоризација.

 • Технологија

  Технологијата на добивање на суровото масло се состои од пресување на сончогледово зрно при што се добива суровината, која ние панатаму ја преработуваме, во готово масло за јадење 100 % сончогледово.
  Во преработката користиме машини и опрема од реномирани компании како што се Алфа Лавал Шведска, Кертинг Германија, Беџан турција и други .

 • Квалитет

  Квалитетот на маслото се проверува во наша погонска лабораторија, секојдневно од страна на нашите стручни лица – технолози. Исто така потврдува за квалитетот на маслото Бисер се потврдува и од страна на овластени акредитирани лаборатории.

 • Финален продукт

  Полнењето на маслото се изведува машински.Од машината излегуваат наполнети шишиња со масло за јадење кои потоа се пакетираат и се носат во магазин на складирање. Ал – Макс располага со сопствени машини за производство на РЕТ амбалажа, во која се полни и нашиот производ.